Badania

PROXELON współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi i laboratoriami specjalizującymi się w analizach fizykochemicznych i eksploatacyjnych środków smarowych. Wachlarz dostępnych analiz jest bardzo szeroki i dostosowany do indywidualnych potrzeb naszego Klienta.

Wykonujemy na zlecenie analizy fizykochemiczne, eksploatacyjne, a także specyficzne testy wymagane w sytuacjach awaryjnych.PROXELON prowadzi również własne badania, których efekty udostępniane są później zainteresowanym w postaci know-how lub stosownych patentów. Obecnie prowadzone są prace w następujących obszarach:

Projekt e-Kinetic skupia się na określaniu stopnia zaawansowania reakcji równowagowych i osiągnięcia punktu równowagi. Głównym obszarem jego zastosowania jest transestryfikacja (metanoliza) tłuszczów roślinnych i zwierzęcych w procesie produkcji biokomponentów. Dokładne określenie momentu osiągnięcia punktu równowagi pozwala ograniczyć zużycie energii oraz zapewnia maksymalne wykorzystanie surowców. Projekt został zakończony w skali laboratoryjnej. Obecnie przygotowywane jest wdrożenie na instalacji produkcyjnej.
Nawiążemy współpracę z operatorami instalacji do produkcji biokomponentów (bioestrów) w celu dalszych prac ewaluacyjnych nad tym projektem.

Projekt SFC ma na celu określenie celowości wprowadzania stałego pola magnetycznego do elementów indukcyjnych mocy w układach regulacji zasilania. Projekt ma charakter poznawczy i sprawdzający.


© PROXELON 2011-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.